Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Η αλαζονεία και ο εγωισμός του δημάρχου Βύρωνα ακύρωσαν απόφαση του δημοτικού συμβουλίου...!


Στον “αέρα” βρίσκεται η διοίκηση του νεοσύστατου Νομικού Προσώπου “Πολιτισμού &Αθλητισμού” του Δήμου Βύρωνα,καθώς η αλαζονεία και ο εγωισμός του δημάρχου Βύρωνα, στοίχισαν στην ακύρωση από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Ηλία Λιακόπουλο, της 38/28.2.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βύρωνα, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη του Δ.Σ στο νέο αυτό Νομικό Πρόσωπο, με το σκεπτικό ότι στην απόφαση (36/2011) για τη σύσταση του, δεν προβλέπεται ο ορισμός ως μέλους του Δημάρχου Βύρωνα...

Συγκεκριμένα το σκεπτικό της απόφασης του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Λιακόπουλου στηρίζεται στις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης” και αναφέρει μεταξύ των άλλων τα εξής: “... με την αρ.36/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα συστήνεται Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”, διοικούμενο από 15μελές Συμβούλιο μέλη του οποίου μπορούν να οριστούν τα εξής: 1.Τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι, 2. Έντεκα (11) Δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, 3.΄Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου ο οποίος προτείνεται από την γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων, 4.Δύο τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επειδή, με την αρ.38/28.2.2011 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο προέβη στον ορισμό των μελών του Δ.Σ του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ, μεταξύ των οποίων και στον ορισμό ως μέλους του Δημάρχου Βύρωνα,σε αντίθεση με τα διαλαμβανόμενα στην 36/28.2.2011 απόφαση σχετικά με τη διοίκηση του νομικού προσώπου.
Για το λόγο αυτό η με αρ.38/28.2.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα πρέπει να ακυρωθεί ως μη εκδοθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις (του αρ.240 παρ.1 του Ν.3643/2006) σε συνδυασμό με την προαναφερόμενη αρ.36/28.2.2011 απόφαση του Δ.Σ περί σύστασης του νομικού προσώπου...”

Δείτε ΕΔΩ τις αποφάσεις 36/2011 & 38/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βύρωνα.

Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας...

Σημειώνεται ότι κατά της συγκεκριμένης απόφασης που ακυρώθηκε (38/2011), είχε προσφύγει (αρ. πρωτ.8459/5429/15-3-2011) στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ” Παναγιώτης Κόνσουλας, ζητώντας να ακυρωθεί καθώς όπως αναφέρει στην προσφυγή του, η απόφαση “...λήφθηκε κατά παράβαση της παρ.4 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, η δε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, έγινε κατά τρόπο παράνομο και καταχρηστικό και ιδιαιτέρα ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ που να εξηγεί τον αποκλεισμό των υπολοίπων εκπροσώπων της μειοψηφίας από το Δ.Σ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ΄ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» (άρθρο 240 παρ.1 του Ν.3463/2006 όπως ισχύει)...”

Αναλυτικά η προσφυγή του επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Παν.Κόνσουλα - η οποία τελικά δεν εξετάστηκε καθώς η απόφαση 38/2011 ακυρώθηκε ως μη εκδοθείσα-αναφέρει τα εξής:

ΠΡΟΣ:

ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΕΝΩΠΙΟΝ του Γενικού Γραμματέα Ηλία Λιακόπουλου( άρθρο 238 Ν. 3852/2010 )

Του:
Κόνσουλα Παναγιώτη του Ιωάννη,δημοτικού συμβούλου Βύρωνα, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ”, κατοίκου Βύρωνα, Ελλήνων Αξιωματικών-33.

ΚΑΤΑ
Των :
  1. Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ», που εδρεύει στο Βύρωνα, νόμιμα εκπροσωπούμενου και
  2. Υπ’ αριθμ. 38/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα.

Βύρωνας, 15/3/2011

Ως δημοτικός σύμβουλος Βύρωνα και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Βύρωνας - Καθαρή Επιλογή”, προσφεύγω ενώπιον σας και ασκώ την παρούσα προσφυγή μου, κατά της υπ’ αριθμ. 38/2011 απόφασης της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα - στο οποίο ήμουν παρών - που συνήλθε τη Δευτέρα 28-2-2011 και ώρα 14.30 στο Δημαρχείο Βύρωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 «Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης», η οποία σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη αφορά “τον ορισμό μελών Δ.Σ. του νεοσύστατου κατόπιν συγχωνεύσεως- αρ. απόφασης δημοτικού συμβουλίου36/2011- και σύμφωνα με (άρθρο 103 του Ν.3852/2010) ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ΄ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου (άρθρο 240 Ν.3463/2006)
Την προσβαλλόμενη απόφαση πλήττω και ζητώ την ακύρωση της για τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους και νόμιμους λόγους.ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Σύμφωνα με τη ρητή και σαφή διατύπωση του άρθρ. 240 του Ν. 3852/2010

1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
"Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ' ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία." (ν.3731/2008 άρθρο 20 παρ.16, “Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα)
Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφος 5, 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα αυτά. Τα θέματα, τα σχετικά με τη λειτουργία του νομικού προσώπου ρυθμίζονται με κανονισμούς που εγκρίνουν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια. Τα νομικά πρόσωπα, αν δεν διαθέτουν ταμειακή υπηρεσία, εξυπηρετούνται από την ταμειακή υπηρεσία του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω η Πρόεδρος του Σώματος διάβασε την εισήγηση του Δημάρχου Βύρωνα – όπως αυτή έχει καταγραφεί στο απόσπασμα του πρακτικού της 5ης /28-11-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου - την οποία και σας επισυνάπτω.

Στη συνέχεια η πρόεδρος ζήτησε από τις παρατάξεις της μειοψηφίας να ορίσουν υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ΄ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».

Η παράταξη μας “ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ” της οποίας είμαι επικεφαλής πρότεινε ως τακτικό μέλος τον υπογράφοντα την προσφυγή Παναγιώτη Κόνσουλα με αναπληρωτή του τον Ηλία Βαλμά.
Η παράταξη “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΥΡΩΝΑ” πρότεινε τον κ.Στέφανο Αρώνη ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του, τον κ. Θεόδωρο Πατσιώτη
Η παράταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ” πρότεινε τον κ.Δημ.Κόκκαλη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ.Γιώργο Αρβανίτη.
Η παράταξη “ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ”, πρότεινε την κ.Μαρία Μπικάκη ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια της την κ.Μιχαλοπούλου.

Η πλειοψηφούσα παράταξη του Δημάρχου πρότεινε τους:

1.Δήμαρχο Νίκο Χαρδαλιά
2.Πανώρια Πάτροκλο ως τακτικό μέλος-προτάθηκε ως Αντιπρόεδρος-με αναπληρωτή του τον κ.Δημ.Δραγκιώτη.
3.Φελεκίδου Ρεβέκκα, τακτικό μέλος με αναπληρωτή της τον κ.Γιαν.Γκάσκο
4.Καλλιανιώτη Άγγελο,τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Κρατημένο Κων/νο

5.Βουρβαχάκη Γιάννη,τακτικό με αναπληρωτή του τον κ.Ταραζώνα Δημ.
6.Μωυσιάδη Σταύρο,τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ.Βαρσαμή Ανδ.
7.Καρρά Κων/νο,τακτικό μέλος,με αναπληρώτρια του την κ.Γερασιμίδου Ελ.
8.Χριστοδουλόπουλο Χρήστο,τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ.Σαμπατάκο Βασ.
9.Παπαμιχαήλ Σωτήρη,τακτικό με αναπληρωτή του τον κ.Τζανίμη Γιωρ.
10. Δάφνη Πηνελόπη,τακτικό μέλος με αναπληρώτρια της την κ.Καραβοκύρη Μαριαν.
11.Βώβο Διονύση,τακτικό μέλος με αναπληρώτρια του την κ.Χιώτη Αντωνία
12.Μακράκη Βαγγέλη,τακτικό μέλος με αναπληρώτρια του την κ.Θαμβοπούλου Ξένια.

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι οι προτάσεις είναι 16 για 14 θέσεις καθώς η 15η θα καλυφθεί από τον εκπρόσωπο του Σωματείου των Εργαζομένων που θα εκλεγεί από τη Γενική τους Συνέλευση και ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία.
Στο σημείο αυτό ζήτησα ως επικεφαλής της παράταξης μου πεντάλεπτη (5΄) διακοπή προκειμένου να αποφασίσουμε επί της ψηφοφορίας.

Με τη επανέναρξη της διαδικασίας οι επικεφαλής των παρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ.κ Κατωπόδης ( “ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ”) και Τζιορτιώτης ( “ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ”) ζήτησαν το λόγο πριν την ψηφοφορία .

Ο κ. Τζιορτζιώτης ρώτησε αν υπάρχει πρόθεση από πλευράς του Δημάρχου να αποκλειστούν κάποιες παρατάξεις της Αντιπολίτευσης, ενώ ο κ. Κατωπόδης τόνισε ότι όλες οι παρατάξεις θα πρέπει να εκπροσωπηθούν στο 15μελές Δ.Σ του Νομικού Προσώπου και αν αυτό δεν συμβεί, η παράταξη του θα αποσύρει την πρόταση της και δεν θα συμμετέχει.

Ο κ. Δήμαρχος υποστήριξε ότι με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αν οριστούν ως μέλη αυτοί που προβλέπονται συμπεριλαμβανομένου και του εκπροσώπου των εργαζομένων και εκπροσωπηθούν και όλες οι παρατάξεις της Αντιπολίτευσης, η Δημοτική Αρχή δεν θα έχει πλειοψηφία για να ασκήσει πολιτική!!
Δηλαδή υποστήριξε ότι οι τέσσερις (4) εκπρόσωποι της Αντιπολίτευσης που προτάθηκαν μαζί με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, σύνολο πέντε (5), θεωρούνται πλειοψηφία στο 15μελές Δ.Σ!!! και θα εμποδίζουν τη Δημοτική Αρχή να ασκήσει πολιτική...

Η εισήγηση αλλά και η τοποθέτηση του κ. Δημάρχου θεωρείται τόσο από μένα όσο και από τους λοιπούς δημοτικούς συμβούλους της παράταξης της οποίας είμαι επικεφαλής, μεθόδευση από πλευράς του, προκειμένου εντέχνως να αποκλειστεί κυρίως η μείζον Αντιπολίτευση αλλά και συγκεκριμένη παράταξη της ελάσσονος Αντιπολίτευσης (“ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ”), από τη συμμετοχή στο Δ.Σ του Νομικού Προσώπου.


Τελικά:

κατόπιν της εμμονής του δημάρχου ως προς την εισήγησης του, οι παρατάξεις της ελάσσονος Αντιπολίτευσης “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ-ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ” και “ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ” απέσυραν τις προτάσεις τους.

Η τρίτη παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΥΡΩΝΑ” παρότι στήριξε την άποψη για εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων στα Νομικά Πρόσωπα,δεν απέσυρε την πρόταση της και ψήφισε υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου, εκλέγοντας μάλιστα τον εκπρόσωπο της με τον αναπληρωτή του ( Στέφανο Αρώνη, τακτικό και Θεόδωρο Πατσιώτη αναπληρωματικό).

Η παράταξη “ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ”,της οποίας είμαι επικεφαλής επέμεινε στην αρχική της πρόταση ( Κόνσουλας Παν. τακτικός με αναπληρωτή του Βαλμά Ηλία) αλλά απείχε της ψηφοφορίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μεθόδευση του κ. δημάρχου.

Στην ονομαστική ψηφοφορία που ακολούθησε επί 39 ψηφισάντων (σ.σ το σωστό είναι ότι οι παρόντες ήταν 38 καθώς είχαν αποχωρήσει μετά τη συζήτηση του προηγούμενου 6ου θέματος οι κ.κ Δαρλαγιάννης Δημ., Ζούκα Αικατερίνη, Διακουμόπουλος Γεωρ.!) 3 ψήφισαν κατά, και 9 σύμβουλοι απείχαν. Οι υποψήφιοι με τους αναπληρωτές τους που είχαν προταθεί από την παράταξη της πλειοψηφίας αλλά και από την παράταξη της ελάσσονος Αντιπολίτευσης “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΥΡΩΝΑ” (πλην εμού και του αναπληρωτή μου Βαλμά Ηλιά που λάβαμε 11 ψήφους και δεν εκλεχθήκαμε) έλαβαν 27 ψήφους και εκλέχτηκαν.
Η πρόεδρος ζήτησε και πάλι να οριστούν υποψήφιοι από τις παρατάξεις της μειοψηφίας και μετά από τρίλεπτη διακοπή που ζήτησα, η παράταξη μας “ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ” υπέδειξε τον υπογράφοντα την προσφυγή Κόνσουλα Παναγιώτη με αναπληρωτή του τον Βαλμά Ηλία, ενώ οι άλλες δύο παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας δεν πρότειναν.

Επί της πρότασης ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία και επί 39 ψηφισάντων (σ.σ το σωστό είναι ότι οι παρόντες ήταν 38 καθώς είχαν αποχωρήσει μετά τη συζήτηση του προηγούμενου 6ου θέματος οι κ.κ Δαρλαγιάννης Δημ., Ζούκα Αικατερίνη, Διακουμόπουλος Γεωρ.!), κατά ψήφισαν 25, υπέρ ψήφισαν 11 και 2 απείχαν.

Μετά την τρίλεπτη διακοπή που ζήτησα για να συζητήσουμε με του συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους για τη στάση της παράταξης μας στην τρίτη ψηφοφορία, η πρόεδρος εκ νέου ρώτησε την ελάσσονα μειοψηφία αν θέλει να ορίσει υποψηφίους και αφού εκείνοι αρνήθηκαν, ο δημοτικός σύμβουλος Αλέξης Σωτηρόπουλος εκ μέρους του συνόλου της δημοτικής ομάδας της παράταξης “ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ” της οποίας είμαι επικεφαλής, δήλωσε ότι εμμένουμε στην πρόταση της και ορίζει ως τακτικό τον υπογράφοντα την προσφυγή Κόνσουλα Παναγιώτη με αναπληρωτή του τον Βαλμά Ηλία.

Τότε ο κ. Δήμαρχος αγνοώντας την πρόταση μας, προχώρησε και όρισε υποψηφίους τον Καμπανέλλη Γεώργιο, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Πετρόπουλο Κώστα (λαϊκά μέλη επιλογή της πλειοψηφούσας παράταξης), τα οποία εκλέχτηκαν κατά πλειοψηφία (25 υπέρ,12 κατά και 2 αποχές).

Έτσι λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τη εισήγηση του δημάρχου και

  • την παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010
  • το άρθρο 240 του Ν.3463/2006 όπως ισχύει
  • την με αριθ. 36/2011 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου περί σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ΄ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ΄ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»


1.Δήμαρχο Νίκο Χαρδαλιά
2.Πανώρια Πάτροκλο ως τακτικό μέλος-προτάθηκε ως Αντιπρόεδρος-με αναπληρωτή του τον κ.Δημ.Δραγκιώτη.
3.Φελεκίδου Ρεβέκκα, τακτικό μέλος με αναπληρωτή της τον κ.Γιαν.Γκάσκο
4.Καλλιανιώτη Άγγελο,τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Κρατημένο Κων/νο
5.Βουρβαχάκη Γιάννη,τακτικό με αναπληρωτή του τον κ.Ταραζώνα Δημ.
6.Μωυσιάδη Σταύρο,τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ.Βαρσαμή Ανδ.
7.Καρρά Κων/νο,τακτικό μέλος,με αναπληρώτρια του την κ.Γερασιμίδου Ελ.
8.Χριστοδουλόπουλο Χρήστο,τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ.Σαμπατάκο Βασ.
9.Παπαμιχαήλ Σωτήρη,τακτικό με αναπληρωτή του τον κ.Τζανίμη Γιωρ.
10. Δάφνη Πηνελόπη,τακτικό μέλος με αναπληρώτρια της την κ.Καραβοκύρη Μαριαν.
11.Βώβο Διονύση,τακτικό μέλος με αναπληρώτρια του την κ.Χιώτη Αντωνία
12.Μακράκη Βαγγέλη,τακτικό μέλος με αναπληρώτρια του την κ.Θαμβοπούλου Ξένια.
13.Αρώνη Στέφανο,τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ.Πατσιώτη Θεόδωρο
14.Καμπανέλλη Γιώργο,τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Πετρόπουλο Κώστα
Το 15ο μέλος με τον αναπληρωτή του θα ορισθεί από την Γεν. Συνέλευση των εργαζομένων καθόσον το Νομικό Πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από 10 εργαζόμενους.

Β. Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται ο δήμαρχος κ. Νίκος Χαρδαλιάς. Και Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Πανώριας Πάτροκλος
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.
Επειδή λοιπόν, η ως άνω απόφαση λήφθηκε κατά παράβαση της παρ.4 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010, η δε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, έγινε κατά τρόπο παράνομο και καταχρηστικό και ιδιαιτέρα ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ που να εξηγεί τον αποκλεισμό των υπολοίπων εκπροσώπων της μειοψηφίας από το Δ.Σ του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ΄ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» (άρθρο 240 παρ.1 του Ν.3463/2006 όπως ισχύει)

Επειδή προς απόδειξη των ισχυρισμών μου σας προσκομίζω και επικαλούμαι :

1) Αντίγραφο της με αριθμό 38/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα,που συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση την 28/2/2011, στην οποία περιλαμβάνεται και η εισήγηση του δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μου έστειλε μέσω
fax κατόπιν προφορικού μου αιτήματος, η αρμόδια υπάλληλος κ. Αθανασία Στεργίου.
Σημειώνω ότι μέχρι και σήμερα παρά τις οχλήσεις μου, δεν μου δόθηκε - για άγνωστους λόγους - το επίσημο απόσπασμα πρακτικού της συγκεκριμένης απόφασης.

2) Αντίγραφο της Ημερήσιας Διάταξης -Πρόσκληση της 5ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 28/2/2011.

3) Αντίγραφο της υπ’ αριθμ.
51 (υπ’ αριθμ. πρωτ. : οικ. 74513/28-12-2010) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: “Διοικητικά Συμβούλια Ιδρυμάτων,Νομικών Προσώπων,Δημοσίου Δικαίου και Επιχειρήσεων Δήμων & Περιφερειών”
Επειδή η παρούσα προσφυγή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή (άρθρο 227 του Ν.3852/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μου.
Να ακυρωθεί οι προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. 38/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βύρωνα.Ο ΠΡΟΣΦΕΥΓΩΝ


Παναγιώτης Κόνσουλας
Δημοτικός Σύμβουλος Βύρωνα
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης “Βύρωνας - Καθαρή Επιλογή”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου